Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Ujrzeć świat w ziarenku piasku,
I niebo w polnym kwiecie,
Zamknąć w swej dłoni nieskończoność,
A wieczność w jednej godzinie
— William Blake

May 17 2015

5078 2cb6 500
Reposted bytransfuzja- transfuzja-
4850 1208 500
Reposted bygosiewska gosiewska

April 07 2015

7693 b92d
Reposted bythelifeofdina thelifeofdina
7689 f597 500
Reposted byLunarLitebudaskarmawracapeterthesecondluckashekmonam
7686 ddf8
Muszę odwiedzić te drzewa!
Reposted byLunarLite LunarLite
7681 b00a
Reposted byArvaro Arvaro

January 05 2015

3491 e728 500
Reposted fromsz4kal sz4kal
7326 e851
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
0538 4cef 500

kongina:

Night-shining clouds in Norway

January 04 2015

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
8040 ddc9 500
Reposted fromepidemic epidemic viamefir mefir
Odeszłam, już nie umiałam dłużej, ta znajomość by mnie wykończyła. Tylko niech zrozumie, zmieni się, bo bez niego ciężko mi oddychać, nadal jest wszystkim.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viacytaty cytaty

November 07 2014

7119 0eaa
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
1182 cdd9
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl